Újra kötelező cégmódosítás

2012.10.16.

A cégmódosítás minden cégre vonatkozik, melyet 2012. március 1. előtt alapítottak és azóta nem lett módosítva. A cégmódosításokat 2013. február 1-ig el kell végeztetni ügyvéddel.

A 2012. március 1-jén hatályba lépett jogszabályi változások miatt minden, Magyarországon bejegyzett cég vonatkozásában el kell végezni a következő kötelező cégmódosításokat 2013. február 1-ig:

 

További fontos információ, hogy a jogalkotó kötelezővé tette a cégbíróságok számára a késedelmes adatbejelentés bírságolását (a bírság mértéke 50 - 900 ezer forint lehet). Amennyiben a cégek nem tesznek eleget határidőben a cégmódosítási kötelezettségüknek, úgy - elvileg - ki kellene szabnia az eljáró bírónak egy legalább 50 ezer forint mértékű bírságot.

Az adóhatóság is felfüggesztheti a cég adószámát, ha a kötelező cégmódosításnak nem tesz eleget!


Törvényi paragrafusok és magyarázat:

129. § (1) A csődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. törvény, a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény, a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi IV. törvény, továbbá az ezekkel összefüggő egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXCVII. törvény (a továbbiakban: Módtv.) hatálybalépését megelőzően bejegyzett azon cégek, melyeknek cégneve vagy rövidített neve nem felel meg a 3. § (5) bekezdésben vagy a 4. § (3) bekezdésben foglalt előírásnak, a cégjegyzékben vezetett adataik első változásakor, ennek hiányában legkésőbb 2013. február 1. napjáig kötelesek cégnevük megváltoztatására.

(2) A Módtv. hatálybalépését megelőzően bejegyzett azon cégek, melyek a 7. § (4) bekezdése alapján nem csatoltak be a székhely-, telephely- és fióktelep használat jogcímét igazoló okiratot, a cégjegyzékben vezetett adataik első változásakor, ennek hiányában legkésőbb 2013. február 1. napjáig kötelesek azt a cégbíróságnak benyújtani.

Ennek az a jelentése, hogy minden bejelentett ingatlanhoz - székhely, telephely, fióktelep - kötelező kitölteni egy igazolást, nyilatkozatot, melyben az összes tulajdonos és az összes haszonélvező hozzájárul, hogy az adott ingatlant a cég használhatja.

(3) A cég képviseletére jogosultak adóazonosító jelének vagy adószámának bejegyzését, valamint a Módtv.-vel megállapított 24. § h) pontjában, 27. § (1) bekezdés a) pontjában, 27. § (2) bekezdés a)-b) pontjában, 27. § (3) bekezdés a) és e) pontjában, 27. § (4) bekezdés b) pont bc)alpontjában, 27. § (6) bekezdés a) pontjában, 31. § (2) bekezdésében, valamint a 36. § (4a) bekezdésében foglalt adatok bejegyzését a cégjegyzékben vezetett adataik első változásakor, ennek hiányában legkésőbb 2013. február 1. napjáig kötelesek a cégbíróságnak benyújtani.

Jelentése, hogy a cég képviseletére jogosult személyek (pl. ügyvezető, részvényes, cégvezető), valamint tagjai adóazonosító jelét és adószámát, valamint születési idejét, helyét cégjegyzékbe be kell jelenteni, amennyiben ez még nem történt meg

31. §. (2) Ha a bejegyzési kérelemben külföldi jogi személy vagy jogi személyiség nélküli gazdasági társaság szerepel, vagy a bejegyzési kérelemben feltüntetett külföldi természetes személy nem rendelkezik magyarországi lakóhellyel, a bejegyzési kérelemben kézbesítési megbízottat kell megjelölni. A kézbesítési megbízott magyarországi székhellyel rendelkező szervezet, illetve állandó lakóhellyel rendelkező természetes személy egyaránt lehet. Kézbesítési megbízotti feladatot a cég tagjai (részvényesei), vezető tisztségviselői, valamint felügyelőbizottsági tagjai nem láthatnak el. A bejegyzési kérelemhez mellékelni kell a kézbesítési megbízott megbízására, és a megbízatás elfogadására vonatkozó teljes bizonyító erejű magánokiratot vagy közokiratot.

Kézbesítési megbízottat kell megjelölni.


Amennyiben kizárólag a fenti adatokban történik változás, a módosítási kérelem illeték és közzétételi díj mentes.

vissza