A reklámadóról

2014.11.13.

Reklámadó

Forrás:mérlegképes könyvelők továbbképzése

Reklámadó kötelezettség

 

3 feltétel együttes fennállása esetén következik be

 

 1. adóköteles tevékenység

Reklámszolgáltatás nyújtása

 • médiaszolgáltatásban
 • Magyarországon kiadott vagy Magyarországon terjesztett, túlnyomórészt magyar nyelvű sajtótermékben
 • szabadtéri reklámhordozón
 • bármely járművön, nyomtatott anyagon, ingatlanon
 • interneten, túlnyomórészt magyar nyelven, vagy túlnyomórészt magyar nyelvű internetes oldalon
 • reklám közzététel megrendelése (kivéve ha van nyilatkozat)

 

 1. Adóalanyiság

Reklámszolgáltatást nyújtó:

 • Magyarországon letelepedett médiatartalom-szolgáltató
 • olyan médiaszolgáltató, amely a műsoridő min. 50%-ában magyar nyelvű médiatartalmat tesz Magyarország területén elérhetővé
 • sajtótermék kiadója
 • szabadtéri reklámhordozót, reklám elhelyezésére szolgáló bármely járművet, nyomtatott anyagot, ingatlant reklám céljára hasznosító személy, szervezet
 • interneten közzétett reklám esetén a reklám közzétevő

Reklámot megrendelő:

reklám közzétételének megrendelése esetén, a megrendelő (kivéve, az egyéni vállalkozónak nem minősülő magánszemély)

 

Eltérések

Reklám jogszabályi előírás alapján történő közzétételnél sincs mentesség!

A cég beazonosítására szolgáló logó (népszerűsítést nem szolgál!), nem adóköteles. Pl: levélpapíron, névjegykártyán, borítékon, munkaruházaton stb. megjelenített logók.

Ha járművön cégnevet, logót, elérhetőséget jelenítenek meg, az sem adóköteles.

Adóalap

1.Reklám közzététele esetén:

adóköteles tevékenységből származó nettó árbevétel

+ reklám-ügynökség jutaléka (ha kapcsolt vállalkozás)

2.Saját célú reklám közzététele esetén:

a reklám közzétételével kapcsolatban felmerült közvetlen költség

+ előzetesen felszámított áfa, ha az adott ktg-nél nem levonható

Ha bevétel és közvetlen költség is keletkezik, akkor együtt vizsgálandó!

 

A reklám megrendelője

Adóköteles a reklám közzétételének megrendelése is, kivéve, ha

 • a megrendelő magánszemély,
 • rendelkezik a reklám közzétevőjének nyilatkozatával.

Nyilatkozat hiányában az adókötelezettség a megrendelőt is, és a közzétevőt is terheli!

Előfordulhat, hogy az adóalany egyszerre adóköteles megrendelő és közzétevő státuszában is, ebben az esetben külön-külön bevalláson kell az előleget és a havi adókötelezettséget bevallania.

Adómérték: a havi összesített ellenérték 2.500 ezert ft-ot meghaladó részének 20%-a.

Elszámolás időszaka: a számla kézhezvételének hónapja!

Nyilatkozattétel

Nyilatkozattételi kötelezettség:

 • Ki?: reklámszolgáltatást nyújtó adóalany
 • Hol?: számlán, számviteli bizonylaton, szerződésben
 • Cél?: a megrendelő jogkövető adóalanytól rendeljen reklámot
 • elévülési időn belül pótolható, ekkor a megrendelő önellenőrzést nyújthat be
 • megtett nyilatkozat nem vonható vissza (mivel jogszabályi kötelezettség), ezért önellenőrzésre nincsen mód

A megrendelőt önmagában a nyilatkozat megléte mentesíti.

PÉLDA A NYILATKOZAT SZÖVEGÉRE

a reklámadó törvény 3. § (3) bek alapján nyilatkozom, hogy az adókötelezettség …..(számlakiállító cég neve)…-t terheli és az adóbevallási, adófizetési kötelezettségének eleget tesz.

VAGY

A reklámadó törvény 3. § (3) bek alapján nyilatkozom, hogy a …..(számlakiállító cég neve)…..-t az adóévben, reklám közzététele után adófizetési kötelezettség nem terheli.

esetleg a megrendelő a nyilatkozat megtételéhez köti a számla kifizetését

 

Az adó alapja, az adó mértéke:

Adóalap

Adó mértéke

0 Ft - 500 m Ft

0%

500 m Ft – 5 mrd Ft

1%

5 mrd Ft – 10 mrd Ft

10%

10 mrd Ft – 15 mrd Ft

20%

30%

20 mrd Ft felett

40%

reklám megrendelője 2,5 m Ft/hó felett

Az adó nem vonatkozik azokra a megrendelőkre, akik nem vállalkozási tevékenységük, termékük, árujuk népszerűsítése céljából állnak (magánszemélyként) megrendelőként kapcsolatban reklám-közzétevővel.

20%

 

Tekintettel arra, hogy mind az értékesítés nettó árbevétele, mind pedig a saját célú reklám közzétételével kapcsolatosan közvetlenül felmerült költség adóalapot képez, ezért adófizetési kötelezettség csak abban az esetben nem merül fel, ha ezek együttes összege a 0,5 milliárd forintot nem haladja meg.

 

Eljárási szabályok

Bevallás

Határidő: tárgyévet követő év május 31. (fizetés, visszaigénylés)

reklám megrendelője: tárgyhót követő hó 20.

Előleg

Összege:

adózó a megelőző évben működött: adó összege

adózó a megelőző év részében működött (08.14 előtt): adó „évesített” összege

jogelőd nélkül kezdő vállalkozó (08.14. után): várható adó összege

jogutód: átalakulás napjáig felmerült adó, adóalanyra eső vagyon arányában

Fizetési határidő:

a) - b) esetben:8. hónap 21., 11. hónap 20.

c) – d) esetben: tevékenység kezdő időpontját követő 15. nap, második részlet: 12.20.

Előleg-kiegészítés

Határidő: december 20.

Összege: várható éves fizetendő adó - előleg

Adófizetésre nem kötelezett

adó, előleg, előleg-kiegészítés bevallására nem kötelezett

(pl. saját célú reklám költsége < 500m Ft, akkor adófizetési kötelezettség nincs, bevallás sincs)

Üzleti évtől eltérő

az üzleti év első napján érvényes szabályok szerint állapítja meg

Nyomtatvány

94-es nyomtatvány

 

 

 

 

 

ELŐLEG BEVALLÁSA, MEGFIZETÉSE

Augusztus 20. (21.)

várható adó 50%-a*

November 20.

várható adó 50%-a*

 

vissza